Lịch Phát Sóng Hòa Bình TV

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 11/8/2019

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:30 Chương trình Văn hóa Văn nghệ 06:00 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:05 Chương trình tiếng...

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 5/8/2019

T/gian Nội dung chương trình 05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:30 Ca nhạc quốc tế: 06:00 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:05...